Skip to content

Home Актуелно Оперативни план рада ПУ "Лептирић"
Оперативни план рада ПУ "Лептирић" ПДФ Штампа Eл. пошта

 

 Оперативни план рада предшколске установе “Лептирић“ у Лајковцу за организацију активности подршке деци и породицама за време ванредног стања   

 

ЦИЉ:  Успешно успостављање реализације васпитно-образовног рада на даљину у току трајања ванредног стања

Активности

Време реализације

Носиоци реализације

Начин реализације

Докази о реализацији

Очекивани исходи

Информисање свих интересних група: васпитача, мед.сестара, стручних сарадника и родитеља

 

Од  почетка ванредног стања у континуитету

Директор

 

 

Стручни сарадници, васпитачи и мед.сестре

Успостављање контакта са васпитним особљем, прослеђивање добијених информација и упутстава; договор о наредним активностима.

Информисање родитеља и деце од стране васпитача, формирање viber група, размењивање бројева и мејл адреса.

Прослеђени мејлови;

Формиране групе за размену информација

Сви запослени су упознати са добијеним смерницама за планирање и реализацију активности у наредном периоду.

Родитељи и деца су добили потребне информације.

Информисање и размена идеја са директорима предшколских установа у циљу успешније реализације новог вида  васпитно-образовног рада

Од 23.03.2020.у континуитету

Директор

 

Активно учешће и онлајн размена идеја и информација

Прослеђени мејлови

 

Корисна размена идеја и планова за што успешнију реализацију новог вида ВОР

Састанак Педагошког колегијума

26.03.2020.

Чланови Педагошког колегијума (непосредно и онлајн у складу са упутствима)

Састанак ради постизања договора око начина рада у наредном периоду; сачињавање оперативних планова; утврђивање најефикаснијих начина праћења активности и  учења на даљину; размена информација о корисним сајтовима, платформама; Припреме материјала за рад, размене идеја...

 

Записник са састанка

Постигнут договор око даљих активности; подељена задужења; оперативни планови ће бити сачињени и одмах ће се приступити новом начину рада.

Педагошко инструктивни / саветодавни рад

На седници Педагошког колегијума, онлајн,преко viber група

Директор,

стручни сарадници

Представљање добијених смерница од стране Министарства;

Представљање могућих форми образаца за оперативно недељно планирање и извештавање;

Саветодавни разговори

Преписке са мејлова и   viber група

Васпитачима је јасније како треба да планирају нов начин рада и моћи ће то да пренесу колегама и родитељима деце

Оперативно планирање

Од 23.03.2020.

Васпитачи и мед.сестре

На нивоу сваке васпитне групе, сачињавање оперативних планова и предлога васпитно-образовних активности родитеља и деце

Планови и предлози активности

Планови за нов начин рада су урађени за сваку васпитну групу и прослеђени су родитељима

Ажурирање сајта предшколске установе, формирање fb странице и  viber група за све васпитне групе и за чланове Актива васпитача и Актива мед.сестара

Континуирано, по потреби

Васпитачи и стручни сарадници

Постављање свих важних информација, линкова, упустава на сајт,  fb страницу и viber групе

Ажуриране информације

Сви актери ВОР ће на време бити упознати са свим важним информацијама

Сарадња са Школском управом и Министарством просвете

По потреби

Директор

Свакодневна комуникација путем мејла; достављање очекиваних планова; консултације по потреби

Електронска пошта

Ефикасно функционише комуникација са ШУ Ваљево и  Министарством просвете; Директор прати и даје све релевантне информације у складу са препорукама и упутствима Министарства просвете

Саветодавни рад са родитељима

По потреби

Директор,  Стручни сарадници;

Групни васпитачи и мед.сестре;

 

Успостављена комуникација са родитељима у циљу што успешније реализације активности и учења на даљину.

Прослеђивање упутстава у вези са превенцијом ширења вируса COVID-19.;

Помоћ родитељима у току кризне ситуације.

Електронска пошта;

Viber групе

Родитељи су разумели важност овог вида ВОР и свесни су своје улоге у томе. Имају слободу да контактирају предшколску установу уколико им треба помоћ у виду савета.

Мотивисање родитеља и деце

У току недеље

Групни васпитачи и мед.сестре

Групни васпитачи и мед.сестре користе успостављене начине комуникације да подигну свест код родитеља о потреби њиховог свакодневног учешћа при реализацији понуђених активности са децом;

Родитење и децу  стално подсећати на мере превенције  ширења вируса COVID-19.

Електронска пошта;

Viber групе или други успостављени начини комуникације

Већи број родитеља је свестан важности реализације ВОР на овај начин и редовно прати инструкције које добија од групних васпитача

Прослеђивање  Школској управи и надлежним институцијама свих релевантних информација у вези здравственог стања  деце, добијених од родитеља, групних васпитача и сарадника за превентивно-здравствену заштиту

У континуитету

Директор, сарадник за превентивно-здравствену заштиту

Директор информише надлежне институције о могућим променама у погледу здравственог стања деце

Електронска пошта, дописи

 

Здравствено стање деце је праћено у континуитету и у складу са информацијама је адекватно поступано

Стручни сарадници координирају са васпитачима и мед.сестрама у погледу реализације активности, стручне литературе и материјала

У континуитету

Стручни сарадници

Стручни сарадници достављају васпитачима и мед.сестрама потребне материјале и упућују их на стручну литературу, веб сајтове и др.видове стручног усавршавања

Електронска пошта;

Viber групе

Васпитачи, мед.сестре и стручни сарадници сарађују у погледу размене идеја и стручног усавршавања

Напомена

 

 

У случају потребе, оперативни план се може допунити и изменити.

 

 

 

Стручна служба                                                                                                                                          Директор

                                                                                                                                                                                    Мила Лончар Митровић

 

 

РегистрацијаАнкета

Да ли сте задовољни условима у вртићу?
 
Банер
Банер
Банер
Банер
No images

Врх стране